ما رفتیم اردو!!

ما رفتیم اردو!!

جای شما خالی پنج شنبه گذشته ما رفتیم گنج نامه ،موزه جنگ و سورتمه سواری!